Návrh Dodatku k VZN č. 19/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady