Návrh Dodatku k VZN č. 19/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu