Výzva na evidenciu hrobových miest

VÝZVA NA EVIDENCIU HROBOVÝCH MIEST

 

Obec Plavnica  v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien vyzýva občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte neboli zaevidovať hrobové miesta,  aby tak urobili v čo najkratšom čase na Obecnom úrade v Plavnici v zasadačke u p. Marcely Kyšelovej.

 

Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke www.plavnica.sk, prípadne si ich môžete vyžiadať na mailovej adrese starosta@plavnica.sk, alebo na tel. čísle 052/428 38 81.

Obec Plavnica ako prevádzkovateľ pohrebiska má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebude uzavretá nájomná zmluva.

 

V Plavnici 13. 09. 2017

 

                                                            Rastislav Grich

                                                              starosta obce 

K stiahnutiu