Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Plavnica

K stiahnutiu