Daňové priznanie, zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO

 Vážení občania,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinnosť pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti, (t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) podať daňové priznanie  na obecný úradTýka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením!
Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali  je potrebné podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti!
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára 2020. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie.
V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.
O úľavu môže požiadať vlastník nehnuteľnosti starší ako 70 rokov, ale aj držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Úľava sa vzťahuje len na rodinné domy alebo byty slúžiace na trvalé bývanie. Ak si ju však chcete uplatniť, treba to stihnúť do konca januára. Vlastníci starší ako 70 rokov, ktorí už obec žiadali o úľavu na tejto dani, tak nemusia robiť znova. Ich žiadosť je platná aj naďalej.
Príslušné tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade.

      Poplatníci, ktorí sa v obci nezdržiavajú viac ako 90 dní a chcú si uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku, musia najneskôr do 22.02.2020 doložiť dôveryhodný doklad o tom, že sa v obci nezdržiavajú a zároveň písomne požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, viď priložená žiadosť.

Pod dôveryhodným dokladom k uplatneniu zníženia alebo odpustenia poplatku za TKO sa rozumie:

-  potvrdenie  o návšteve školy v zdaňovacom období predloží  poplatník, ktorý nedochádza do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu – nie je potrebné dokladovať v prípade štúdia v SR.

- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným

  povolením.

- potvrdenie z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia  

  (podľa  § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR).

- potvrdenie o práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa  

  o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

- potvrdenie o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení   

  poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období.

- poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a  

  potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného  

  pobytu.

- potvrdenie o pobyte v zahraničí, v ktorom je uvedená dĺžka pobytu.

 

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia poplatku!

 

K stiahnutiu