Daňové priznanie pre rok 2019

Na obecný úrad treba do 31. januára doručiť daňové priznanie k dani z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty. Týka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením.
Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali, urobte zánik daňovej povinnosti
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Tí, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali, sú povinní urobiť zánik daňovej povinnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti, ale od správcu dane dostane rozhodnutie o vyrubenej dani. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie.
V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.
Kto môže požiadať o úľavu
Vlastník nehnuteľnosti starší ako 70 rokov, ale aj držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Úľava sa vzťahuje len na rodinné domy alebo byty slúžiace na trvalé bývanie. Ak si ju však chcete uplatniť, treba to stihnúť do konca januára. Vlastníci starší ako 70 rokov, ktorí už obec žiadali o úľavu na tejto dani, tak nemusia robiť znova. Ich žiadosť je platná aj naďalej.
Príslušné tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade.