Africký mor ošípaných (AMO)

 OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V INFIKOVANEJ A VYSOKORIZIKOVEJ OBLASTI PRE NEKOMERČNÉ CHOVY-DROBNOCHOV VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU

 

Na základe listu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa zo dňa 17. 02. 2021, č. j.: 228/2021 oznamujeme nasledovné:

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa (RVPS) nariaďuje právnickým osobám – obciam okresu Stará Ľubovňa: Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Kyjov, Lacková, Legnava, Lesnica, Litmanová, Lomnička, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Mníšek n/Popradom, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vislanka, Vyšné Ružbachy, Podolínec, Stará Ľubovňa a fyzickým osobám – chovateľom ošípaných v zastúpení majiteľom/držiteľom

 

opatrenia

 

na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) v chovoch ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom.

 

Za týmto účelom RVPS Stará Ľubovňa:

 

A. Vymedzuje vysokorizikovú oblasť AMO u diviakov (územia uvedené v Prílohe RK 709/2014 časť I) s aktívnym monitoringom AMO, v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/123 z 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch:

·          Celé územie obcí:

 

Forbasy, Hajtovka, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Jakubany,

Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Lacková, Legnava, Lesnica, Litmanová,

Lomnička, Malý Lipník, Matysová, Mníšek n/Popradom, Nižné Ružbachy, Nová

Ľubovňa, Plavnica, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Údol, Veľká Lesná, Veľký

Lipník, Vyšné Ružbachy, Podolínec, Stará Ľubovňa

 

B. Vymedzuje infikovanú AMO (územia uvedené v Prílohe RK 709/2014 časť II) s

aktívnym monitoringom AMO, v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ)

2021/123 z 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu

2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým

morom ošípaných v určitých členských štátoch:

·         Celé územie obcí: Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov

 

 

C. V infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO (obe oblasti) sa nariaďuje:

1. Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odbor vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS Stará Ľubovňa (tel.: 052/43 226 87, 0918 508 672).

3.    Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS Stará Ľubovňa.

4.    Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

5.   Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy alebo nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov ani s diviačou zverou.

6.   Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými,  osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

7.  Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

8.    Zákaz skrmovania čerstvého obilia a zeleného krmiva.

9.    Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.

10. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo      výrobkami z diviačieho mäsa.

11. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

12. Zákaz vstupu do chovu (stajne) nepovoleným osobám a vozidlám.

13. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

14. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.

15. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS Stará Ľubovňa najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonávaním.

 

RVPS Stará Ľubovňa v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje vydané opatrenie č. j. : 1809/2020 zo dňa 03. 12. 2020.

 

Odôvodnenie

 

Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha kontrole, prevencii a diagnostike podľa § 17 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s potenciou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.

Dňa 02. 02. 2021 prijala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2021/123, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a vymedzila nové, dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom v časti I a časti II prílohy.

Podľa § 17 ods. 2 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu veterinárnej starostlivosti podozrenie alebo výskyt tejto choroby.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri  výskyte AMO opatrenia na zabránenie šíreniu choroby.

V januári 2021 bolo na Slovensku zaznamenaných viacero prípadov AMO v populácii divo žijúcich ošípaných v tesnej blízkosti oblastí uvedených v časti II prílohy k Vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných.

 

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z.

Na základe ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa na nariadenie opatrení nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.

Voči nariadeným opatreniam sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. 

Publikované: 23.2.2021 | Aktualizácia: 2.3.2021 | Zobrazené: 139