Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá - 22.6.2018 Zoznam prijatých faktúr 5/2018 -   21 092,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Andrej Kyšeľa   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v plnom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1...
BETPRES, s. r. o. 31684343   
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela "Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES, s. r. o. 31684343  178 518,55 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.5.2018 Zoznam prijatých faktúr 4/2018 -   24 198,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.5.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 -   2 019,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení... osobný údaj.sk, s r. o 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri podaní... Ján Repka - vedúci ĽH Pastrnoci   270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.5.2018 Predávajúci v prvom rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v... Stanislav Mudrík a Ladislav Kyšeľa   1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 25.4.2018 Predmetom zmluvy je:odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odvádzanie odpadových...
Ján Huba   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.4.2018 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.4.2018 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jakub Štupák   0,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 -   90,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2018 Zoznam prijatých faktúr 3/2018 -   19 465,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Faktúra vyšlá - 13.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 -   16 897,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.4.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná , a. s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.4.2018 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy - ZŠ, súpisné č. 217, Obec... Slovenská pošta, a. s. 36631124  2 970,00 EUR 
© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti