Vývoz separovaného zberu druhotných surovín - r. 2017

28. december 2016

 

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín – rok 2017

 

 

Žlté - plast

Zelené - sklo

Sivé – kovové obaly

 

 

 

 

Termín

odberu

20. 01. 2017

 

18. 01. 2017

 

 

- odvoz k hasičskej zbrojnici vo vlastnej réžii

- možnosť vyzdvihnutia vriec na obecnom úrade

17. 02. 2017

 

01. 03. 2017

 

10. 03. 2017

 

24. 05. 2017

 

18. 04. 2017

 

20. 07. 2017

 

03. 05. 2017

 

06. 09. 2017

 

23. 06. 2017

 

22. 11. 2017

 

21. 07. 2017

 

 

 

11. 08. 2017

 

 

 

08. 09. 2017

 

 

 

20. 10. 2017

 

 

 

24. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

SEPAROVANÝ ZBER – región Stará Ľubovňa

 

 SKLO

 Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca ZELENEJ farby

 • Fľaše nebudeme rozbíjať, ponecháme ich celé.

 • Pred uložením do nádoby alebo vreca fľaše očistíme a odstránime uzávery.

 

Nevkladáme: Žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom a iné odpady.


 PAPIER A TETRAPAK

 

Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca MODREJ farby

 • Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilné alebo kožené prebaly z kníh, izolepu.

 • Veľké kusy – kartónové krabice a krabice od nápojov (tetrapak) rozrežeme a zložíme.


 Nevkladáme: Mastný papier, celofán, fólie, obaly od kávy.

  

PLASTY

Budeme ukladať do nádoby alebo RECY – vreca ŽLTEJ farby

 • Plasty, hlavne plastové fľaše od nápojov, pred vložením do nádoby alebo vreca očistíme a odstránime kovové a textilné zvyšky.

 • Pre efektívne využitie nádob a vriec budeme hlavne PET fľaše „lisovať“ pristúpením na zemi.

 

Nevkladáme: Celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálií, plastové okná, vedrá, plast. nábytok.

 

KOVY

Budeme ukladať do nádoby alebo RECY – vreca SIVEJ farby

 • Kovové konzervy očistíme od zvyškov potravín a tekutín.

 • Ostré hrany ohneme, aby nemohlo dôjsť k zraneniu.

 

Všetky bežné druhy kovov (železo, meď, hliník, konzervy...) vyseparujeme a vhodíme ich do sivých kontajnerov na kovy.

  

Nevkladáme: Tlakové fľaše (dezodoranty, šľahačky), kovové nádoby od farieb, riedidiel, hrnce.

 

BIOODPADY

 

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 – 45 % z celkového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt získaný z bioodpadov - kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo.

Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa nemali vkladať zvyšky varených jedál.

 

 

Materiál vhodný na kompostovanie:

Odpad z kuchyne

Odpad zo záhrady

Iný organický odpad

zvyšky ovocia a zeleniny

zvädnuté kvety

popol z dreva

suché potraviny

pokosená tráva

hobliny, piliny

zvyšky čaju, kávy

konáre, lístie, plody

škrupinky, perie

 

Staré vozidlá

Ak sa u držiteľa starého vozidla na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom a držiteľ si ho nechce ponechať, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie vozidla tohto vozidla oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi starých vozidiel.

EKOS spol. s. r. o. je oprávnenou osobou pre vykonávanie zberu starých vozidiel a prevádzkovateľom určeného parkoviska.

Staré vozidlo umiestnené na verejnom priestranstve môže byť odpratané na náklady držiteľa (majiteľa vozidla) na určené parkovisko.

   

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov

 • 2x do roka ponuka zberu nebezpečných odpadov z obcí v druhoch: ropné oleje a obaly z nich, zvyšky farieb a obaly z nich, lieky, akumulátory, batérie a elektroodpady

 • zber sa realizuje v zvozových okruhoch, obec sa rozhoduje, či sa do okruhu zapojí alebo nie

 • fakturujú sa náklady spojené so zneškodnením odobratých nebezpečných odpadov, v ktorých sú zahrnuté aj náklady na prepravu objednanú v zvozovom okruhu

 • náklady spojené so zberom a zneškodnením elektroodpadu sa obci nefakturujú

 

Veľkoobjemový odpad

Zber veľkoobjemových odpadov

 • 2x do roka ponuka zberu

 • zber sa realizuje v zvozových okruhoch, obec sa rozhoduje, či sa do okruhu zapojí alebo nie

 • fakturujú sa náklady spojené so zneškodnením odobratých odpadov a pomerná časť nákladov na prepravu


Stavebný odpad


Vývoz drobných stavebných odpadov

 • na základe telefonickej objednávky obce

 • prepravuje sa spravidla vo veľkoobjemových kontajneroch

 

Separovaný zber pre podnikateľov

  

Podnikateľské subjekty už v súčasnej dobe môžu a podľa zákona o odpadoch aj musia separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Papier a VKM, plasty, kovové obaly, sklo, bio-odpad sú základné komodity separovaného zberu, ktoré zbiera a pre ktoré buduje systém aj spoločnosť EKOS, spol. s r. o. V súčasnej dobe v našom regióne neexistuje prekážka pre žiadneho podnikateľa, aby sa zapojil do separovaného zberu a tým splnil literu zákona o odpadoch. EKOS spol. s r. o. aj preto pre podnikateľov pripravila tieto možnosti

zapojenia sa:

 

K stiahnutiu

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti